Răng khoan đá 16R66

Original price was: ₫29.Current price is: ₫29.

– Răng khoan đá bản dẹt 16R66
– sử dụng phù hợp cho các loại đá phong hoá mạnh.
– sử dụng khoan sỏi.

16R66
Răng khoan đá 16R66

Original price was: ₫29.Current price is: ₫29.