Răng móng lừa 205RC / răng móng lợn khoan đá (MSP: TS1032)